حرم تو دورترین نقطه عالم باشه میام

مگه من به جز زیارت تو از دنیا چی میخوام

.

فقط بگو کجا بیام ،فقط بگو چیکار کنم

میخوام که این زمستونو کنار تو بهار کنم

.

دستم یه زیارت نامه اس ، واسه اومدن آمادم

روزی میرسه میبینم، رو به حرمت ایستادم

.

اگه فاطمیه با یه نیم نگاهت مهمون باشم بسه

با اشاره تو هر چی خیر من باشه میرسه

.

با کوله باری از بدی ، درسته سهم آتیشم

فقط بیا اشاره کن ، ببین که زیر و رو میشم

.

خیلی خوب اینو حس کردم من به نیم نگات محتاجم

من هم مث هر فرزندی ، مادر به دعات محتاجم